Kallelse extrastämma 2017

October 15, 2017 in #Aktuellt | |

Tid: Tisdag 2017-11-07 kl. 19:00-19.30
Plats: Styrelserummet, Ada Nilssons gata 15
Kallade: Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Snöplogen

Styrelsen ordnar med fika. Meddela gärna deltagande i förväg till styrelsen@snoplogen.se. Efter stämman ges tillfälle för frågor till styrelsen.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
  3. Val av ordförande
  4. Anmälan ordförandes val av sekreterare
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  8. Föredragning av styrelsens förslag till stadgeändring
  9. Beslut med anledning av förslag till stadgeändring
  10. Stämman avslutas

Orsaken till denna extrastämma är att uppdatera föreningens stadgar så de stämmer överens med ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på två efter varandra följande stämmor. Stadgeändringen kommer alltså att kunna träda i kraft efter beslut på 2018 års ordinarie årsstämma.

Vi hoppas se så många medlemmar som möjligt på extrastämman. Väl mött!

/ Styrelsen

October 15, 2017 in #Aktuellt | |