Energioptimering

October 04, 2016 in #Fastigheten #Boende | |

Energioptimering

Under hösten 2014 har styrelsen undersökt möjligheten att energioptimera föreningens fastighet, det vill säga minska användningen av energi för uppvärmning av fastigheten. Detta dels på grund av att värna om föreningens ekonomi men även om vår miljö.

EU har mål att minska Sveriges energianvändning med 20% till år 2020. Detta rör i nuläget till mesta dels större företag och myndigheter, men Boverket har även startat utredningar om hur hyresrätter/bostadsrätter kan minska sin energianvändning.

Vår fastighet är byggd enligt moderna metoder för att vara energisnål. Alla lägenheter har 3-glasfönster, ytterväggarna är väl isolerade och ventilationen styrs med mekanisk ventilation, det vill säga det självdrag som uppstår i köksfläkt och ventilerna kan antingen ökas eller minskas genom att styra ventilationsfläktarna i fastigheten.

Föreningens uppvärmningskostnader uppgår i dagsläget till cirka 750 000 kronor årligen (2014), vilket är cirka 50% av föreningens driftkostnader per år.

Fastighetens undercentral, där värmeanläggningen sköts ifrån, är redan väl förberedd för tekniska lösningar för att energioptimera av byggherren PEAB.

Utifrån detta har styrelsen tecknat avtal med KTC om att energioptimera Brf. Snöplogens fastighet. KTC är ett företag som specialiserat sig på att energieffektivisera fastigheter. Arbetet kommer att påbörjar under våren 2015.

Tillvägagångssätt

Arbetet utförs i 3 steg av KTC.

Steg 1

I steg 1 identifieras var den största andelen av kostnaden uppstår och vilka kostnader som kan reduceras med datoriserad energistyrning. Genom att mäta och samla in mätvärde om fastighetens energianvändning förvandlas data till värdefull information. Genom analys fås information om vilka framtida investeringar som återbetalar sig snabbast.

Steg 2

I steg 2 görs en plan upp över hur fastighetens olika tekniska system kan samarbeta och ses som ett system istället för flera olika. Det är nyckel till optimal drift. Genom att ge fastigheten en hjärna med intelligent styrning uppnås omedelbart kostnadsbesparingar för den tekniska förvaltningen.

Steg 3

I ett komplett system för att analysera och hantera uppvärmning, ventilation och vatten minskar underhållskostnaderna. Genom att mäta och få information om energiförbrukning ökar förståelsen om hur fastigheten använder energi, både hur mycket och till vad. Detta skapar nya potentiella möjligheter till ökade besparingar.

Hur går det till i praktiken?

Värmecentralen kommer att kopplas upp mot KTC’s driftcentral via nätet. På detta vis kan de optimera och reglera systemet utifrån våra uppsatta krav.

I dagsläget är systemet inställt på att arbeta på full effekt vissa månader av året och vara avstängt andra månader av året. Med KTCs hjälp kan systemet arbeta olika dag från dag. Utifrån denna metod kommer föreningen att spara minst 10% av sina uppvärmningskostnader årligen. Besparingen kan komma att öka då systemet är optimalt justerat.

Exempel: En solig vårdag i mars med temperaturer upp emot 15 °C genereras naturlig värme till fastigheten. Med KTCs hjälp kan systemet tillfälligt minska sitt arbete under den mest soliga tiden på dagen. Då fastigheten är bra isolerad kommer värmen att stanna kvar inomhus trots att värmesystemet är nedsatt på lågfart. När temperaturen återigen sjunker går värmesystemet åter upp till den effekt som behövs får att hålla de 21 °C i fastigheten som systemet är byggt för.

Samma princip används under morgontimmarna då vanligtvis många i fastigheten (utifrån data som är insamlat i steg 1) är uppe för att göra sig redo för arbete/skola. Vi människor generera en hel del energi som kan användas i fastigheten som värme. På samma sätt som ovanstående exempel kommer fastighetens isolering kvarhålla värmen trots att värmesystemet är nedsatt på lågfart. När temperaturen återigen börjar sjunka öka värmesystemet sin effekt igen för att hålla den 21 °C i fastigheten som systemet är byggt för.

Justering av systemet utförs med jämna intervaller av KTC för att hela tiden leverera värme efter fastighetens behov till lägsta möjligaste energinivå. I dagsläget är det dock inget vårt värmesystem känner av utan det arbetar på för fullt och levererar värme, till följd att det istället blir 25-27 °C i fastigheten. 

Fler fördelar?

Installation av ett fjärrvärmesystem är en stor engångskostnad för vem som helst. Ju större fastighet som ska förses med värme ju kraftfullare system behövs. För att systemet ska hålla så länge som möjligt krävs det omsorg av det. Packningar i undercentralen ska inspekteras. Olika temperaturer i systemet måste kontrolleras. Vattentrycken i systemet måste vara stabilt för att systemet ska leverera optimalt.

I föreningens undercentral finns redan ett larmsystem för fjärrvärmen installerad. Detta system talar om i realtid om något är fel i värmesystemet. I dagsläget är dock inte larmsystemet kopplat till någon mottagare utan det är styrelsen som med jämna mellanrum får ”titta till” centralen. Styrelsen anser inte att detta förfarande är optimalt då det är en dyr anläggning som behöver professionell omsorg.

I avtalet med KTC ingår tjänsten ”larmmottagning”. Larmsystemet kopplas till KTCs driftcentral som är bemannat dygnet runt. Utifrån vilken typ av larm som utlöser handlar KTC efter utarbetad handlingsplan. På detta vis blir systemet mer driftsäkert och riskerna med att ett akut larm som äventyrar systemets drift elimineras.

Vidare ingår det årliga kontroller av hela systemet då tekniker från KTC kommer till fastigheten och inspekterar och byter de komponenter som behövs.

Vad är fjärrvärme?

Fastigheten är ansluten till Fortums fjärrvärmenätet. En fjärrvärmecentral värme upp vatten till mellan 70–120 °C som sedan skickas ut till fastigheten via ledningar i marken. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Vattnet i fjärrvärmenätet kommer alltså inte i kontakt med det vatten som cirkulerar i elementen, i fastigheten eller det tappvarmvatten du använder. Det kylda fjärrvärmevattnet pumpas ut i nätet för att åter igen gå igenom samma process.

Vill du läsa mera om KTCs arbete besök gärna deras hemsida: http://www.ktc.se.

October 04, 2016 in #Fastigheten #Boende | |